Personvernerklæring

 

På denne siden vil Sparebanken Øst Eiendom AS og tilhørende selskaper gi deg generell informasjon om sin behandling av personopplysninger.
Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, noe som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produkter og tjenester vi tilbyr.
Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, leietaker, medarbeider hos vår kunde, eller andre relevante parter.

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger, som navn, telefonnummer og e-postadresse, til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Dette bruker vi til følgende formål:

  1. Sende ut faktura, informasjon om drift, driftsavvik og andre forhold relatert til ditt kundeforhold hos oss. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av din henvendelse. Da dette anses nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

 

2. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

I de tilfeller vi deler dine personopplysninger med andre, skjer det i henhold til avtale eller det foreligger et annet lovlig grunnlag for det. Vi benytter underleverandører i tilknytning til fakturering og drift av IT-systemer. I disse tilfellene foreligger databehandleravtaler.

Det kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig at servicepersonell, håndverkere eller andre som skal utføre arbeider på vegne av Sparebanken Øst Eiendom AS for å ivareta eiendommen, eiendommens tekniske installasjoner eller andre forhold knyttet til selskapets eiendommer, har direkte kontakt med leietaker eller leietakers representant. I slike tilfeller kan det være aktuelt å utlevere nødvendige personopplysninger for å opprette denne kontakten.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille styrings-, kontroll eller rapporteringskrav fastsatt i eller i medhold av lov. Videre vil vi kunne utlevere nøytrale kundeopplysninger og fødselsnummer til et felles konsernkunderegister.

 

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Når det gjelder sletting kan det kreves der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom vi fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet, hvis vilkårene for dette er tilstede. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Sparebanken Øst Eiendom AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter bestillingen ble mottatt.

Hvis særlig forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager vil vi sende et midlertidig svar med begrunnelsenes for forsinkelsen og informere om sannsynlig tidspunkt for svar.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med Sparebanken Øst Eiendom AS.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte Sparebanken Øst Eiendom AS på post@spoe.no eller pr telefon 907 30 632.

Sparebanken Øst Eiendom AS er i konsern med Sparebanken Øst, spørsmål kan også rettes til felles personvernombud ved å sende e-post til personopplysninger@oest.no eller per post til Sparebanken Øst Eiendom AS, v/Personvernombud, Postboks 67, 3301 Hokksund

 

4. Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

5. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.